Woningcorporatie processen

Onze oplossingen

Grote veranderingen hebben grote gevolgen, ook bij woningcorporaties. Sommige veranderingen zijn van buitenaf opgelegd, zoals de verhuurdersheffing. Andere ontstaan vanuit de markt, zoals de minimalisering van de nieuwbouw. Veel veranderingen dwingen tot het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie toch goed moet blijven functioneren.

Sensus consultants hebben jarenlange corporatie-ervaring. Wij hebben al velerlei woningcorporatie trends, veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

AVG privacy Processen

AEDES Proceshandboek en Sensus

Alle processen van het AEDES processenboek stellen wij gratis beschikbaar voor al onze corporatie klanten. En natuurlijk potentiële corporatie klanten die eens kennis met onze geweldige BPM online software willen maken.

Vanuit Sensus dragen wij graag ons steentje bij om processen te Harmoniseren en verbeteren. Goed uitgewerkte processen zijn het fundament van corporaties om in control te zijn en sturing te geven.

AVG privacy Processen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Steeds meer gegevens zijn digitaal beschikbaar. Woningcorporaties digitaliseren en koppelen informatie over huurders, ook privacy gevoelige informatie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens. Voor woningcorporaties biedt dit vele nieuwe risico’s waar rekening mee gehouden dient te worden, zoals het verwerken van bankrekeningnummers en inkomensverklaringen etc. Wij hebben samen met onze klant de Alliantie klant diverse AVG voorbeeldprocessen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt.

Deze voorbeeldprocessen zijn kosteloos beschikbaar voor gebruikers van Sensus BPM Online
Meer informatie over onze AVG processen vindt u hier.

BIC Normenkader

Baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties. De BIC is bedoeld om alle woningcorporaties op een vergelijkbare manier (standaard) te laten werken met informatiebeveiliging.
Informatiebeveiliging is een hot topic. Om corporaties op eenzelfde manier hiermee te laten werken is het BIC Normenkader beschikbaar. In Sensus BPM Online kan dit d.m.v. het Compliance Management Framework(CMF) van Audittrail. De processen voor het beheersen van risico’s, beheersmaatregelen en beveiliging zijn volgens de PDCA-aanpak met behulp van Sensus BPM Online beschikbaar!

Bekijk de presentatie van Hans Bloemen hoe met CMF van Audittrail in Sensus BPM Online een corporatie intelligent kan werken aan de inrichting van informatiebeveiliging.

Haal meer uit BPM: intern naar een hoger niveau voor OOB status

Met behulp van Sensus BPM Online en de aanpak van onze consultants kan elke corporatie OOB proof worden. Sensus BPM Online kan meer dan processen beschrijven! Voor de OOB status kan uw accountant kan de verplichte interne kwaliteitsreviews snel doorlopen. U kunt de status van uw actuele processen inzichtelijk maken door een koppeling van operationele risico’s en beheersmaatregelen met Sensus BPM Online en Business Intelligence applicaties (MS Power BI).

Paul Klaassen toont u hoe u met Sensus OOB Proof kunt worden.

Ketensamenwerking

Binnen corporaties wil men beter en efficiënter samenwerken met leveranciers, in dit geval vaak met de aannemers. Om de communicatie te optimaliseren is het van belang om de leverancier nauw te betrekken bij de inrichting van de werkzaamheden cq de werkprocessen. Dit kan resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van de woningcorporatie naar de aannemer en daarmee herinrichting van de werkprocessen. Goede afspraken, inclusief bijv. een SLA, zijn onvermijdelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Lean

Zoals in vele sectoren zijn ook corporaties druk met hun processen lean te maken. Met de focus op efficiënt werken en kosten besparen willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken. Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen. De huurder wordt centraal gesteld bij het inrichten en verbeteren van de processen.

CORA

De processen in de Sensus-software zijn ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Elf woningcorporaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een begin te maken met een bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor de sector. Dit uniforme systeem zorgt ervoor dat corporaties gemakkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast leidt CORA tot standaardisatie en harmonisatie aan de zijde van ICT-leveranciers in de sector. Hierdoor kunnen systemen van verschillende leveranciers beter onderling communiceren. Bekijk het procesmodel voor Woningcorporaties of neem contact met ons op.

Risicomanagement en kostenbeheersing

Diverse incicenten binnen corporaties hebben risicomanagement hoog op de agenda gezet. De overheid en de maatschappij verwachten van corporaties dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen, om de risico’s in voldoende mate te kunnen beheersen. Om stakeholders, werknemers en klanten verantwoording af te kunnen leggen moeten de consequenties van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Om de risico’s inzichtelijk te maken en kosten te kunnen beheersen moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken houdt in dat een aanvraag wordt gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is. Tevens is de management rapportage erop gericht om door middel van statusoverzichten de uitval en doorlooptijd te beheersen. De trend is overgenomen van gemeenten: ook huurders willen weten hoe het er met hun melding of vraag voor staat. Bijvoorbeeld een huuropzegging, een overlastzaak of de aankoop van een woning. Dit vraagt om een hele andere kijk op uw processen.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.